dsf fds sdfsdf sadas

ÎNŞTIINŢARE


Privind convocarea Consiliului sătesc Rogojeni în şedinţă ordinară din 18 mai 2019
Dlui(dnei)___________________________
Stimate dle consilier
În conformitate cu prevederile art.16 alin.(1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „privind administraţia publică locală” cu modificările şi completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că prin dispoziţia primarului satului nr.8-A din 13.05.2019, se convoacă Consiliul sătesc Rogojeni în şedinţă ordinară la 18.05.2019 cu începere de la ora.14.00, în incinta primăriei Rogojeni cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la rezultatele bilunarului salubrizării şi amenajării teritoriului.
Raportor- Burlacu Alexei, primarul satului
2. Despre starea criminogenă pe teritoriul satului Rogojeni raionul Şoldăneşti.
Raportor –Soroceanu Octavian, Şeful Sectorului de Poliţie Ne.2 Cotiujenii Mari.
3. Cu privire la transmiterea în comodat a unor încăperi din clădirea şcolii.
Raportor- Odagiu Maria, specialist pentru reglementarea regimului funciar.
4. Cu privire la stabilirea sectoarelor şi termenilor de păşunat pe terenurile fondului funciar proprietate publică a UAT Rogojeni.
Raportor- Odagiu Maria, specialist pentru reglementarea regimului funciar.
5. Cu privire la examinarea cererii cet.Cersac Ion.
Raportor- Odagiu Maria, specialist pentru reglementarea regimului funciar.
6. Cu privire la plata indemnizaţiei unice aleşilor locali la expirarea mandatului.
Raportor –Ardeleanu Viorica, Secretarul Consiliului sătesc.
7. Cu privire la modificarea bugetului local pe anul 2019.
Raportor-Parfinescu Liuba, contabil-şef a primăriei.
8. Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului sătesc Rogojeni la adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor SA „Salubritate Şoldăneşti” din 24.05.2019.
Raportor –Ardeleanu Viorica, Secretarul Consiliului sătesc.
9. Cu privire la aprobarea planului de activitate al Consiliului sătesc Rogojeni pentru trimestrul III al anului 2019.
Raportor –Ardeleanu Viorica, Secretarul Consiliului sătesc.
10. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil al primăriei.
Raportor-Parfinescu Liuba, contabil-şef a primăriei.

Proiectele de decizii sunt publicate pe pagina web a primărieiwww.rogojeni.sat.md
Sunt convocate în şedinţă următoarele comisii consultative:
16.05.2019 ora 14.00 –comisia pentru activităţi economico-financiară;
17.05.2019 ora 10.00 – comisia pentru agricultură,industrie,protecţia mediulului şi amenajarea teritoriului;
17.05.2019 ora 15.00 –comisia pentru activităţi social culturale
La şedinţele comisiiloir pot fi prezenţi, fără drept de vot,
consilieri care nu sînt membri ai acestor comisii (pct.10 din Regulamentul privind funcţionarea Consiliului local Rogojeni).
Vă mulţumim pentru participare.
Cu respect,
Secretar al Consiliului sătesc Rogojeni Ardeleanu Viorica.