dsf fds sdfsdf sadas

ÎNŢTIINŢARE

     Privind convocarea Consiliului sătesc Rogojeni în şedinţă ordinară din 06 martie 2020

Dlui(dnei)___________________________
Stimate dle consilier
     În conformitate cu prevederile art.16 alin.(1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 „privind administraţia publică locală” cu modificările şi completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că prin dispoziţia primarului satului nr.4-A din 28.02.2020, se convoacă Consiliul sătesc Rogojeni în şedinţă ordinară la 06.03.2020 cu începere de la ora.15.00, în incinta primăriei Rogojeni cu următoarea ordine de zi:

 

1.      Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea bugetului local Rogojeni pentru anul 2019.

Raportor – Perfinescu Liuba, contabil-şef

2.      Cu privire la activitatea primarului şi a primăriei pe perioada anului 2019.

Raportor – Burlacu Alexei, primarul satului

3.      Cu privire la executarea deciziilor Consiliului sătesc Rogojeni pe simestrul II al anului 2019.

Raportor –Ardeleanu Viorica, secretarul Consiliului sătesc

4.      Cu privire la rectificarea bugetului local Rogojeni aprobat pe anul 2020.

Raportor – Parfinescu Liuba, contabil-şef

5.      Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.2/2 din 16.03.2004.

Raportor – Odagiu Maria, specialistul privind reglementarea proprietăţii funciare.

6.      Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil.

 Raportor – Burlacu Alexei, primarul satului

7.      Cu privire la acordarea indemnizaţiei unice la expirarea mandatului aleşilor locali.

Raportor –Ardeleanu Viorica, secretarul Consiliului sătesc.

8.      Cu privire la discutarea cererii cet.Tîltu Vasile.

Raportor –Ardeleanu Viorica, secretarul Consiliului sătesc.

9.      Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului sătesc Rogojeni pentru trimestrul II al anului 2020.

     Raportor –Ardeleanu Viorica, secretarul Consiliului sătesc

10.  Cu privire la modificarea deciziei nr.1/2 din 15.11.2019.

Raportor –Ardeleanu Viorica, secretarul Consiliului sătesc

11.  Cu privire la aprobarea efectivului punctului de conducere la mobilizare.

Raportor –Ardeleanu Viorica, secretarul Consiliului sătesc

12.  Cu privire la repartizarea temporară a terenului pentru păşunatul animalelor domestice în anul 2020.

Raportor –Odagiu Maria, specialist în problemele perceperii fiscale

Proiectele de decizii sunt publicate pe pagina web a primărieiwww.rogojeni.sat.md

 

Sunt convocate în şedinţă următoarele comisii consultative:
05.03.2020 ora 10.00 –comisia pentru activităţi economico-financiare,drept şi disciplină;

05.03.2020 ora 14.00 –comisia pentru agricultură,problem funciare,protecţia mediului şi amenajarea teritoriului.
05.03.2020 ora 15.00 –comisia pentru activităţi sociale, cultural,sport,tineret,culte,învăţămînt,sănătate publică şi muncă.
La şedinţele comisiiloir pot fi prezenţi, fără drept de vot,
consilieri care nu sînt membri ai acestor comisii (pct.10 din Regulamentul privind funcţionarea Consiliului local Rogojeni).
Vă mulţumim pentru participare.
Cu respect,
Secretar al Consiliului sătesc Rogojeni Viorica Ardeleanu